中国語リスニング強化ルーティーン(拼音・声調付きスクリプト)|CCTV 新聞聯播(2021年7月6日) | 中文系.com

中国語リスニングルーティーン|CCTV新聞聯播(2021年7月6日)

习近平同法国德国领导人举行视频峰会 | CCTV「新闻联播」20210706

2021年7月6日 新聞聯播の番組冒頭ニュース概要文字起こしです。(0:18~1:41)

—————————————————————————————————–

wèiguānzhòngwǎnshànghǎo
jīntiānshìyuèliùhàoxīngèrnóngyuèèrshíhuānyíngshōukànxīnwénliánjié
shǒuxiānwèinínjièshàojīntiānjiédezhǔyàonèiróng

1)jìnpíngtóngguóguólǐngdǎorénxíngshìpínfēnghuì

2)jìnpíngjiùfēibīnjūnyòngyùnshūzhuìhuǐxiàngfēibīnzǒngtǒngzhìwèiwèndiàn

3)jìnpíngzǒngshūzàiqìngzhùzhōngguógòngchǎndǎngchéngbǎizhōuniánhuìshàngdezhòngyàojiǎnghuàzàiquánjūnjǐngduìyǐnlièfǎnxiǎngjiābiǎoshìyàorènzhēnxuéguànchèzhǔzhòngyàojiǎnghuàjīngshénláochūxīn使shǐmìngjiāndìngxiǎngxìnniànjiànxíngdǎngdezōngzhǐliànzhàngběnlǐngyǒuxiàoxíng使shǐmìngwèirénmínjūnduìjiànshèchéngwéishìjièliújūnduìérfèndòu

4)qiángchūtóngyīngguógōngshāngjièdàibiǎoshìpínduìhuàhuì

5)hánzhèngzàishāndōngdiàoyán

6)zhōngbànguóbànyìnguāncóngyánzhèngquànwéihuódòngdejiàn

7)lièbàodàofèndòubǎiniánhángxīnzhēngchéngxiǎokāngmèngyuán
jīntiānláikànxīnjiāng西zàngpínkùnqúnzhòngtuōbānqiānguòshàngxiǎokāngshēnghuó

8)duōguórénshìbiǎoshìzhōngguógòngchǎndǎngjǐntuīdòngzhōnghuámínzǒuxiàngqiángshèngháiwèishìjièpíngfánrónggòngxiànzhìhuìliàng

9)měiguóduōmiáojiēzhǒnghuòzhìxīnguānfèiyánbìngzēng

 

コメント